DP 388 Horrsta Backe etapp II, Heby

Förslag till detaljplan DP 388 Horrsta backe etapp II, Heby tätort

Förslag till detaljplan DP 388 Horrsta backe etapp II, Heby tätort

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36.

Bostäderna planeras att utgöras av småhus enligt samma mönster som byggts ut norr om planområdet, motsvarande en etapp I. Detta innebär att en- och tvåbostadshus alternativt parhus uppförs på egen fastighet där fastighetsarean omfattar ca 1000-1500 m². Den nya detaljplanen bedöms kunna skapa ca 20 nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.

Förfarande

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Planskede

Detaljplanen var på samråd 2022-01-28 - 2022-02-27.

Granskning mellan 2024-01-03-2023-01-26

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se Yttrande ska ha inkommit senast den 26 januari 2024.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras

Planhandlingar

Planhandlingar såsom plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand