Bygga nytt, riva eller installera

Är du på gång och ska bygga nytt eller ta dig an något annat byggprojekt? Här har vi samlat en del av all information som du kan ha användning av under processen.

Man på tak där det finns solceller

Vi har en gemensam bygg- och miljöenhet ihop med Sala kommun. Det är via Sala kommun webbplats som du anmäler eller ansöker om bygglov. Det är också i Sala kommun som bygglovskontoret finns.

Här har vi samlat en del av all information som finns kring byggärenden. Mer information hittar du på Sala kommun.

Vi erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Du får träffa en av byggenhetens handläggare och har då möjlighet att ställa frågor och få information om saker du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Du kan också ta dina frågor per telefon om du föredrar det.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska

 • sätta upp mur eller plank.
 • bygga inglasad altan.
 • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad.
 • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial.
 • sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

Anmälan - när du inte behöver bygglov

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör

 • planlösning
 • eldstäder och rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp

Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är via Sala kommuns webbplats som du anmäler eller ansöker om bygglov. Det är också i Sala kommun som bygglovskontoret finns. Här hittar du länk till ansökan och kontaktuppgifter till bygg- och miljöenheten.

Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ta hänsyn till ett antal krav när du funderar på att anlägga en brygga eller anläggning som har bryggor.

 • Du behöver skriftligt godkännande från markägaren. Vill du anlägga en brygga på kommunens mark ska du kontakta mark- och planeringsenheten och diskutera saken.

 • Du behöver ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan lämnas till Bygg- och miljöenheten Sala-Heby. Gäller det i ett naturreservat som Länsstyrelsen förvaltar är det Länsstyrelsen i Uppsala som du ska vända dig till.

 • Funderar du på att bygga en småbåtshamn med mer än tio småbåtsplatser behöver du bygglov utöver dispens från strandskyddet.

 • Om du planerar att bygga en pir eller annan anläggning som kan påverka hur vattnet strömmar måste konsekvenserna utredas. Du behöver också tillstånd enligt miljöbanken. Det söker du hos Länsstyrelsen. Du behöver också bygglov och dispens från strandskyddet.

 • Om du vill muddra eller rensa en befintlig båtränna behöver du en vattenverksamhetsprövning och ibland också strandskyddsprövning. Vänd dig till Länsstyrelsen i Uppsala.

 • Du behöver bygglov och strandskyddsprövning för alla byggnader som placeras på bryggor. Det gäller oavsett storlek på byggnaden.

 • Svajbojar, båthissar, bastuflottar och liknande anordningar kräver dispens från strandskyddet om de ligger inom hundra meter från stranden (300 meter från Dalälven) Utanför hundra meter gäller inte strandskyddet men du behöver fortfarande tillstånd från markägaren.

Om du vill installera en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett, eller om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt behöver du göra en anmälan.

Anmälan installation eldstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller

Det är svårt att med bestämdhet säga när du behöver bygglov för att installera solceller. Kontakta bygg- och miljöenheten så gör vi en bedömning. Du får gärna skicka med foton eller ritningar på det du planerat göra.

Sammanfattningsvis kan man säga att du inte behöver bygglov för solceller

 • utanför planbelagt område.
 • om de är fristående från en byggnad, till exempel på en ställning.

Du behöver bygglov för solceller

 • innanför planbelagt område om solcellerna väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Innanför planbelagt område om solcellerna kan anses som byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Solfångare

Solfångare behövs om du vill ha solvärme. Det är inte alla hus och uppvärmningssystem som passar för solvärme. Rådgör med vår energirådgivare om du är osäker. Kontrollera också om du behöver bygglov för anläggningen.

Till Energirådgivningen

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad. Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att du behöver rivningslov. Utanför dessa områden krävs det aldrig rivningslov.

Rivningslov - ansökan Länk till annan webbplats.

Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnationer (exempelvis bostäder, förråd, attefallshus, växthus med mera) som bryggor. Även all grävningsverksamhet, alla utfyllnader och anläggningsarbeten inom strandskyddszonen skall prövas. I vissa fall kan det finnas undantag för jord- och skogsbruket inom det strandskyddade området.

Strandskyddslagen kom redan i början av 1950-talet vilket gör den till en relativt gammal lag. Till en början var den helt inriktad på att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområden. Strandskyddet har sedan successivt byggts ut i etapper och idag beaktas även djur- och växtlivet i strandområdet. Den biologiska funktionen i stranden är det som är viktigt och får inte förstöras. Strandskyddet regleras idag i miljöbalkens 7 kapitel.

I Heby kommun gäller tre bredder på strandskyddet. Små vattendrag som bäckar har ett strandskydd på 25 m. Handlar det om större vattendrag eller sjöar så är strandskyddet 100 m. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 m, vilket det är längs Dalälven. Strandskyddet sträcker sig lika långt ut i vattnet som in på land!

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du antingen kontakta kommunekologen eller gå in på Länsstyrelsens externa karttjänst som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygg- och miljönämnden i Sala kommun och i Heby kommun behandlar ett tjugotal strandskyddsärenden per år.

Ansökan om strandskyddsdispens görs till kommunekologen på Miljöenheten.

Villkor

Vid byggnationer ska ansökan om strandskyddsdispens prövas före bygglovsprövningen. Om en dispens beviljas har länsstyrelsen rätt att överklaga om handläggningen har brister eller beslutet blivit felaktigt i förhållande till lagen. Ärendet återförvisas då för ny handläggning. Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig.

Bygga inom strandskyddat område, dispens - Ansökan Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord