Om planer och process

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas.

Man och kvinna pratar i korridoren

Ansök om ny eller ändrad detaljplan

Planerar du en åtgärd där kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan? Då kan du ansöka om ett planbesked.

Ansök om planbesked Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Mark- och planeringsenheten

Vi erbjuder dig ett möte för att gå igenom ditt förslag och ge vägledning i den fortsatta processen. Kontakta oss gärna som ett första steg. Maila oss: detaljplanering@heby.se

Planprocessen

När vi tar fram en detaljplan gör vi det enligt en bestämd planprocess. Processen är till för att skapa bra beslutmaterial och ge dig möjlighet att få insyn och påverka.

En detaljplan kan tas fram på flera olika sätt, där så kallat standardförfarande och utökat förvarande är vanligast. Vilket sätt vi väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

Planprocessen börjar med att en ansökan om planbesked kommer in till oss. Initiativet till en detaljplan kan komma från vem som helst, men oftast är det en enskild fastighetsägare, ett byggföretag eller vi själva som har ett behov av en detaljplan.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta. Efter att en komplett ansökan om planändring har kommit in till kommunen har vi fyra månader på oss att ge ett planbesked.

Kostnader

Det är initiativtagaren som står för kostnaden att ta fram en detaljplan.

Följande kostnader kan ingå i uppförandet av en detaljplan:

  • Avgift för planbesked
  • Planavgift
  • Kostnader för de utredningar som krävs som underlag för planarbetet

När vi har lämnat ett positivt planbesked är det dags att påbörja arbetet med att ta fram detaljplanen. Med utgångspunkt från översiktsplanen börjar vi med att utreda och undersöka platsen och förutsättningarna. Planen ska bland annat visa hur gator och allmänna platser ska utformas, liksom kvartersmark och eventuella vattenområden.

Varje detaljplan ska ha en plankarta och en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Planbeskrivningen ska också ange vilka åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras. Ibland ingår även illustrationskarta, behovsbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, gestaltningsprogram, planprogram och andra utredningar.

När ett planförslag tagits fram får fastighetsägare, myndigheter och övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under ett så kallat samråd.

Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede få in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Det färdiga förslaget till detaljplan ska vara tillgängligt för granskning när det har redigerats efter inkomna synpunkter. Förslaget ska vara tillgängligt för granskning minst tre veckor innan det kan antas.

Granskningens syfte är att visa det slutliga planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

När granskningstiden gått ut antar kommunstyrelsen detaljplanen. Vi anslår sedan beslutet på vår digitala anslagstavla.

Om du inte är nöjd med planen kan du överklaga vårt beslut inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på vår digitala anslagstavla.

Om beslutet överklagas inleds en överklagandeprocess som leder till att detaljplanen antingen vinner laga kraft eller upphävs.

Så här överklagar du

När tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Laga kraft betyder att en dom eller ett beslut taget av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas.

Detaljplanens genomförandetid är minst 5 år och högst 15 år. Under genomförandetiden har du som fastighetsägare rätt att använda och bebygga din mark i överenskommelse med detaljplanen, så kallad byggrätt. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan, men kan då ersättas, ändras eller upphävas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord