Heby kommuns plan för hantering av skyfall och höga flöden

För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att hantera skyfall. Därför tar Heby kommun nu fram en plan för hantering av skyfall och höga flöden.

I början av september 2023 drabbades Heby kommun av översvämningar på grund av ett kraftigt skyfall. Det regnade cirka 130 milimeter på ett dygn. Översvämningar skedde framför allt i samband med att åar i våra samhällen svämmade över. Effekten blev allvarlig med ett snabbt förlopp, eftersom marken redan var mättad efter en lång period av nederbörd. Flera privata fastigheter nära åar och vattendrag i bland annat Heby, Östervåla och Tärnsjö drabbades av översvämningen och fick in vatten i framför allt källare. Stora områden åkermark svämmades också över med förödande konsekvenser för flera lantbrukare.

Klimatförändringar gör att det finns risk att skyfall och översvämningar kan inträffa på nytt. Därför finns behov av att klimatanpassa våra åar och andra vattendrag i kommunen. En del av arbetet är Heby kommun ansvarig för medan andra delar är mark- och fastighetsägares ansvar.

I november 2023 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hantering av skyfall och höga flöden.

Vad gör kommunen efter översvämningen i september 2023?

Sedan september har kommunen arbetat med akutåtgärder kopplade till översvämningen. Nu fördjupas arbetet då vi ska ta fram plan för hantering av skyfall och höga flöden. Tillsammans med andra fastighets- och markägare ska vi utreda orsaker och titta på åtgärder i stort.

Vår tekniska enhet har arbetat med att gå igenom försäkringsärenden som inkommit på grund av översvämningen. Orsaken till att fastighetsägare drabbades av översvämning ser olika ut, därför är det viktigt att utreda varje enskilt fall. Läs mer om källaröversvämningar.

Arbetet framöver

Heby kommun har anställt en projektledare med start januari 2024 som ska arbeta fram en plan för skyfall och höga flöden. Vi ska förbereda kommunen genom en klimatanpassning utifrån den ökade risken för översvämningar.

Det gör vi genom att

  • öka kunskapen om hur vattnet rör sig inom kommunens men också till och från kommunens gränser
  • öka kunskapen om hur vattennivån i åar och vattendrag i kommunen påverkas av det förändrade klimatet
  • utreda ansvarsförhållanden för åar och vattendrag i kommunen
  • skapa dialog med mark- och fastighetsägare för en övergripande plan som är gemensam och långsiktig
  • vara ett underlag för översiktsplanering
  • se på möjliga åtgärder för att förhindra eller minska effekten av skyfall och höga flöden.

Målet är att Heby kommun utifrån framtagna skyfallskartor ska ta fram konkreta förslag på hur kommunen tillsammans med andra aktörer kan arbeta för att vatten ska kunna avledas, magasineras och styras från de identifierade riskområdena.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord