Kommunen tar fram en plan för att hantera skyfall och höga flöden

Madelene Rendlert, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen

Madelene Rendlert, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen

I november 2023 gav samhällsbyggnadsnämnden sin förvaltning i uppdrag att ta fram en plan för att hantera skyfall och höga flöden. Bakgrunden är de omfattande översvämningarna som Heby kommun drabbades av i september samma år.

Syftet med planen är att Heby kommun ska identifiera nödvändiga åtgärder på både kort och lång sikt och så långt det är möjligt hindra framtida skador på fastigheter som kan uppstå på grund av klimatförändringar.

Kommunens primära fokus har varit och är att arbeta med de skador som redan uppstått till följd av översvämningarna vid bland annat reningsverket i Heby, men också att se över vilka mer akuta åtgärder vi behöver göra för att förhindra kommande översvämningar. Det handlar om att öka kunskapen om hur vattnet rör sig inom kommunen men också till och från vår kommungräns.

- Översvämningarna i september är en storskalig och komplex händelse som kräver många olika kompetenser från olika enheter i kommunen men också externt. Vi behöver ta hänsyn till lagar, regler och markägarskap. Det är viktigt att vi får en korrekt bild av vilka åtgärder som är bäst att genomföra så att man inte skjuter problemet vidare till andra områden, säger Madelene Rendlert, projektledare för planarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Länsstyrelsen i Uppsala har nyligen genomfört en så kallad skyfallskartering över Heby kommuns tätorter. En skyfallskartering visar vilka områden som ligger i riskzonen för att översvämmas vid extrema regn.

- Vi vill nu komplettera Länsstyrelsens kartering med en analys av de vattendrag som översvämmandes i september för att få en förståelse för hur vattnet i vattendragen beter sig när det kommer upp till ytan. Sedan kan vi planera och genomföra förebyggande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av skyfall och höga flöden, säger Madelene.

En viktig del i arbetet blir att reda ut ansvarsförhållandena för kommunens åar, sjöar, diken och dammar och att ha dialog med markägare för att gemensamt göra en långsiktig planering. Det pågår också arbete med att sammanställa och tillgängliggöra information till våra invånare för att underlätta för dem att göra egna förberedelser och åtgärder på sina fastigheter.

- Det här är framför allt ett långsiktigt arbete. Nu intensifierar vi arbetet i ett särskilt uppdrag men min bedömning är att vi kommer behöva arbeta med klimatanpassning och vatten permanent framöver. Vi drabbades av allvarliga översvämningar i höstas och det är viktigt att vi arbetar förebyggande tillsammans med berörda fastighetsägare, markägare och Länsstyrelsen, säger Åsa Nylander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Pågående och kommande arbete

Heby kommun

  • samlar in och sammanställer material från översvämningen 2023
  • tar fram och tillgängliggör relevant information till kommuninvånare
  • ser över modeller och kostnader för översvämningskartering
  • utreder ansvarsförhållanden för kommunens vattendrag
  • har dialog med markägare för att uppnå gemensam långsiktig plan
  • har kontakt med externa aktörer som SMHI, Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB), Jordbruksverket och Länsstyrelsen Uppsala för att få relevant underlag och information
  • planerar och genomför förebyggande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av skyfall

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord