Hantering av dagvatten

Här hittar du information om ansvar för dagvattenhantering och vad som är viktigt för dig som fastighetsägare att tänka på när du hanterar ditt dagvatten.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken eller hårda ytor som gator, tak och parkeringsplatser.

Ansvar för dagvatten

Både kommunen och du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om dagvattnet på ett korrekt sätt. Kommunen ansvarar för att hantera och avleda dagvattnet på allmänna ytor inom ett verksamhetsområde och för dagvatten som kommer från enskilda fastigheter som är kopplade till kommunens dagvattenledning.

Riktlinjer för dagvatten i Heby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som fastighetsägare ansvarar för dagvattnet på din fastighet och för att det avleds korrekt, antingen lokalt på din fastighet eller ut på kommunens dagvattenledning om det finns en förbindelsepunkt i närheten av din fastighet. Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt dagvatten är korrekt anslutet till förbindelsepunkten.

Ta hand om dagvatten på din fastighet

Du kan ta hand om ditt dagvatten på olika sätt. Man talar om så kallad avvattning, det vill säga hur regn och snösmältning avleds från byggnaden.

Du kan avleda vattnet

  • via stuprör som går ut på gräsmattan
  • via stuprör ner i ett uppsamlingskärl
  • via stuprör som går ner i marken och ut i en stenkista
  • via rör i marken som går ut i kommunens dagvattenledning (om du bor inom detaljplanerat område).

Viktigt att dagvattnet är rätt kopplat

Det förekommer att fastigheter felaktigt har dagvattnet kopplat till kommunens spillvattensystem. Spillvatten är förorenat vatten som vi använt för att till exempel spola i toaletten, duscha och diska vårt porslin.

Det är viktigt att ditt dagvatten inte går ner i kommunens system för spillvatten. Det kan nämligen orsaka överbelastning och dämning vilket kan orsaka problem på din fastighet eller hos dina grannar då fastigheterna är ihopkopplade via vatten- och avloppsledningar. Det kan innebära att vattnet kommer tillbaka samma väg som det rann ner.

Är ditt dagvatten kopplat till spillvattensystemet behöver du alltså koppla om avvattningen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt dagvatten är kopplat korrekt.

Hur dagvattnet är kopplat

Du kan kontrollera dokumentationen för din fastighet för att ta reda på hur dagvattnet är kopplat under marken. Finns det ritningar eller annat som förklarar hur dagvattenhanteringen är anlagd?

Hittar du ingen dokumentation eller känner dig osäker kontakta Tekniska enheten så kommer vi ut och tittar på det tillsammans med dig i mån av tid. Du kan också kontakta oss med dina frågor kring dagvatten.

Ring 0224-361 69 eller mejla vattenochavlopp@heby.se

Exempel på felkopplat hus och rättkopplade hus

Exempel på felkopplat hus med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet, och rättkopplade hus där dagvattnet antingen går till en stenkista eller ut på gräsmattan.

I samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till regnets intensitet och volym. Det gäller också markens infiltrationsförmåga som ofta inte räcker till för att ta emot regnmängderna. Följden blir avrinning på markytan som kan leda till översvämning.

Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt och orimligt dyrt. Det finns nationella kriterier för hur ledningsnätet ska vara dimensionerat. Enligt dagens riktlinjer ska det kunna hantera ett regn med en återkomsttid motsvarande tio år. VA-huvudmannens skadeståndsansvar gäller bara om skadan som uppstått på fastigheten beror på den allmänna VA-anläggningens funktion.

Lag om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då intensiteten för ett regn med 100 års återkomsttid är dubbelt så stor som intensiteten för ett regn med tio års återkomsttid, innebär detta att ett rätt dimensionerat system i teorin kan avleda maximalt hälften av det vatten som belastar avrinningsområdet. Detta kan även mångdubblas vid vattenmättnad. Problem med skyfall kan vi därför inte lösa med rör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord