DP 410 Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1, Östervåla

Underrättelse om antagen detaljplan

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1. Syftet med detaljplanen är att anpassa och korrigera tillåtna markanvändningar till den faktiska användning som idag finns på platsen samt utöka byggrätten på fastigheten Hov 48:1.

Planen har tagits fram genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser.

Samråd genomfördes mellan 2023-01-23 – 2023-02-20, granskning mellan 2023-05-04 – 2023-05-25. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (LST 402-557-2023).

Efter granskningen har endast mindre korrigeringar gjorts.

Planförslaget upprättat den 2023-01-10 och reviderat 2023-05-30 antogs av Kommunfullmäktige den 26 september 2023 (KF § 83).

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2023.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en ny detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna för utökat förfarande har tillämpats vid framtagandet av planförslaget.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 23 oktober 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin