DPä 404, Järpebo 2:1

Förslag till ändring av detaljplan DPä 404/111 Järpebo 2:1
Harbo tätort, Heby kommun, Uppsala län

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGEN ÄNDRING AV DETALJPLAN

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan DP 111 för fastigheterna Brandmannen 1 och 2. Syftet med önskad planändring är att ändra användning av fastigheten Järpebo 2:1 ”C – samlingslokaler” till ”B – bostäder”.

Planen har tagits fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser.

Samråd genomfördes mellan 2023-05-04 - 2023-05-25, granskning mellan 2023-10-23 – 2023-11-13. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (LST 402-3420-2023).

Efter granskningen har endast mindre korrigeringar gjorts.

Planändringsförslaget upprättat den 2023-04-24 och reviderat 2023-09-15 antogs av Kommunstyrelsen den 20 februari 2024 (KS § 35).

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 27 februari 2024.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en ändring av detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna för utökat förfarande har tillämpats vid framtagandet av planändringsförslaget.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 20 mars 2024.

Kompletta planhandlingar inklusive undersökning om strategisk miljöbedömning hittas nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand