DPä 402 ”Harbo skola” Harbo-Smedsbo 1:9, Harbo

Rödmarkerat område på karta över Harbo

Kungörelse laga kraft

Harbo tätort
Heby kommun, Uppsala län

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog detaljplaneändring DPä 402 Harbo skola den 7 juni 2022 (KS § 123).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-4421-2022). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 10 juni 2022 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 30 juni 2022.Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord