Politiska nämnder och utskott

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Ett exempel på ett område är vård och omsorg. I utskotten bereder man ärenden.

Man skriver antecknar i block med smarta telefonen liggandes på bordet också

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

Varje nämnd har i sin tur en förvaltning där det arbetar tjänstemän inom olika enheter. Tjänstemännen arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I Heby kommun finns tio nämnder och två utskott.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande områden:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Äldrevård
 • Ensamkommande barn och ungdomar

Vård- och omsorgsnämnden är också så kallad förtroendenämnd inom hälso- och sjukvården.

Ordförande

Annika Krispinsson (C)

Förste vice ordförande

Sol Sommarbro (S)

Andre vice ordförande

Tina Hultman (L)

Sociala utskottets ordförande

Annika Krispinsson (C)

Kallelser och protokoll

Utbildningsnämnden ansvarar för följande områden:

 • Förskolor och fritidshem
 • Förskoleklass
 • Grundskolan
 • Särskolan
 • Gymnasieskolan
 • Den kommunala vuxenutbildningen

Ordförande

Rose-Marie Isaksson (S)

Förste vice ordförande

Göran Hillbom (C)

Andre vice ordförande

Rickert Olzon (M)

Kallelser och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande områden:

 • Gator och vägar
 • Parker, lekplatser och andra allmänna platser
 • Trafikanläggningar
 • Avfall
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning

Ordförande

Per Möller (C)

Förste vice ordförande

Bernt-Erik Rutström (S)

Andre vice ordförande

Håkan Bengtzon (M)

Kallelser och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande områden:

 • Skolbibliotek och folkbibliotek
 • Musikskola
 • Konst
 • Integration
 • Ungdomsverksamhet
 • Föreningsfrågor
 • Sim- och sporthallar

Ordförande

Anders Pettersson (S)

Förste vice ordförande

Per Erik Johansson (C)

Andre vice ordförande

Ingela Wikander (KD)

Kallelser och protokoll

Bygg- och miljönämnden ansvarar för följande områden:

 • Plan- och byggnadsväsendet
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Räddningstjänst
 • Vissa trafikfrågor
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Lantmäteriskyldighet
 • Yttranden i förhållande till alkohollagen

Ordförande

Ann-Christin Persson (S)

Vice ordförande

Hans-Göran Björk (KD)

Kallelser och protokoll

Valnämnden organiserar och genomför allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Ordförande

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Vice ordförande

Anne-Charlotte Mattsson (M)

Vi har en gemensam IT-nämnd tillsammans med kommunerna Tierp, Knivsta, Östhammar och Älvkarleby.

IT-nämnden samarbetar kring och ansvarar för

 • Övergripande strategiska IT-frågor
 • IT-drift och teknisk utveckling
 • Upphandling och inköp
 • Telefoni
 • Helpdesk/servicedesk

Heby kommuns representanter

Olof Nilsson (S), ledamot

Rickert Olzon (M), ersättare

Överförmyndarnämnden är en gemensam överförmyndare för alla åtta kommuner i Uppsala län. Här ingår kommunerna Heby, Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Enköping och Håbo. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för

 • att kontrollera att förmyndare, goda män och förvaltare gör sitt jobb korrekt.
 • att ge tillstånd till olika rättshandlingar.
 • att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap för en person hos tingsrätten.

Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Krisledningsnämnden ansvarar för att leda kommunen vid en extraordinär händelse eller kris där vi behöver agera skyndsamt och ta snabba beslut.

Personalutskottet är ett så kallat beredningsutskott till kommunstyrelsen. Det betyder att utskottet bereder personalärenden och har särskilda uppdrag kring personalärenden på delegation från kommunstyrelsen.

Personalutskottet arbetar bland annat med att

 • ansvara för övergripande policyer och planer i personalpolitiska frågor.
 • reglera frågor genom kollektivavtal kring förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
 • förhandla på kommunens vägnar inom andra nämnders verksamhetsområden.
 • avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser kring förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Sociala utskottet är en del av vård- och omsorgsnämnden. Här handlägger man ärenden som handlar om myndighetsutövningen inom området.

Sociala utskottet bereder när det behövs de ärenden som vård- och omsorgsnämnden ska avgöra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås