Revisorer

Våra revisorer utses av kommunfullmäktige och är förtroendevalda politiker. Det är revisorerna som ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Det gör revisionen genom att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag.

Revisorerna ska utföra sitt uppdrag på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Så presenteras resultatet

Resultatet av revisionens granskningar presenteras i revisionsrapporter. En samlad bedömning presenteras årligen i en så kallad revisionsberättelse. Den ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

Vår kommunrevision består av sju förtroendevalda revisorer. Det är kommunfullmäktige som utser dem.

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har alltså en viktig funktion i det kommunala självstyret.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord