Fördjupad översiktsplan Morgongåva tätort

Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska ge kommunens syn på mark- och vattenanvändningen inom kommunens geografiska yta och hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Kommunen får även ta fram mer detaljerade fördjupningar av översiktsplanen, så kallade fördjupade översiktsplaner, över delar av kommunens geografiska yta. Det är detta som Heby kommun beslutat att göra för Morgongåva tätort.

Den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva tätort antogs av kommunfullmäktige den 7 februari 2023 och vann laga kraft den 7 mars 2023. Planen ersätter den tidigare fördjupade översiktsplanen för Morgongåva från 2010 samt den kommunomfattande översiktsplanen från 2013 för det geografiska området.

Översiktsplaner liksom fördjupade översiktsplaner fungerar vägledande. De är inte juridiskt bindande och ger därmed inga garanterade byggrätter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin