DPä 379/92 Lättharven 4

DPä 379/92 Lättharven 4
Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 379/92 Lättharven 4 den 25 augusti 2020 (Ks § 150).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-6717-2020). Enligt 13 kap 4 § Plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 16 september 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 september 2020.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet Plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten, Heby Kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord