DP 411 Lis Östa

Kommunstyrelsen (Ks § 76) beslutade 2023-03-28 att godkänna planuppdrag för en ny detaljplan DP 411 Del av Östa 1:24.

Syftet med planen

Syftet är att möjliggöra för ytterligare bostäder i Östa.

Området ligger inom strandskydd och inom Natura 2000. Området är bland annat utpekat som riksintresse för friluftsliv och riksintresse för naturvård. Dessa är några av de värden som behöver beaktas under planprocessen.

I Östa finns idag främst fritidshusbebyggelse med mindre inslag av permanentboende. Ny bebyggelse behöver anpassas till den befintliga i närområdet. Under planprocessen ämnas undersöka om det finns möjlighet för permanentboende i området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand