LONA inventering träd

Kommunen har i år påbörjat arbetet med ett LONA-projekt där vi kommer inventera kommunala träd och alléer i tätorterna. Projektet sträcker sig över tre år, 2023-2025.

Kommunen har många träd och alléer längs gator och i grönytor i kommunens tätorter. Dessa bidrar med många värden, både ekologiska, sociala och ekonomiska. Många av träden planterades under 1900-talet och är sedan länge fullvuxna. Med denna inventering får vi ett aktuellt underlag gällande trädens status och eventuella åtgärdsbehov. Resultatet kommer användas som ett underlag för att planera framtida skötsel så att träden förhoppningsvis kan stå kvar i många år till utan att riskera att utvecklas till riskträd.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

LONA projektets logotyp

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin