LONA- inventering lekmiljöer

Kommunen har i år påbörjat arbetet med ett LONA-projekt där vi kommer inventera naturliga lekmiljöer i våra sex tätorter. Projektet sträcker sig över tre år, 2023-2025.

Inventeringen utgår från kommunens riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer. Dessa anger bland annat att natur med höga lekvärden i anslutning till bostadsbebyggelse ska tillvaratas och göras tillgänglig som lek- och rekreationsyta, där motsvarande ytor saknas.

Kommunens definition av naturliga lekmiljöer är ett naturområde med höga lekvärden som är säkert, tryggt och lämpligt för barns vistelse, men utan anlagda lekredskap. Med lekvärden avses hur väl platsen tillgodoser barnens lekbehov. Lekvärden handlar t.ex. om hur platsen stimulerar barnens utveckling och uppmuntrar till lek.

Resultatet av inventeringen kommer ge ett viktigt planeringsunderlag både för översiktsplanering och detaljplanering, men även för planeringen av grönyteskötsel där det ger kunskap om vilka områden som har potential att utveckla höga lekvärden med rätt skötsel.

Projektet kommer bestå av dialog med barn och unga, inventering samt analys av naturområden i tätorterna som kan vara eller ha potential att utvecklas till naturliga lekmiljöer.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

LONA projektets logotyp

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin