Heby kommun gör undantag
från avfallsförordningen när det gäller eldning av trädgårdsavfall

Händer håller i jord

Från och med 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall som kvistar och grenar i den egna trädgården. Lagen är ett led i införandet av EU:s avfallsdirektiv. Förbudet mot eldning kontrolleras av kommunerna och det är också kommunen som avgör om det finns anledning att göra undantag från direktivet. Nu är det beslutat att Heby kommun gör undantag tillsvidare.

Enligt ett beslut från Kommunstyrelsen den 17 april gör nu Heby kommun ett sådant undantag och anger att det är de kommunala föreskrifterna om människors miljö och hälsa som ska gälla. Där finns beslut för eldning i paragraf åtta och nio och det är dessa beslut som fortsatt ska gälla för Heby kommun om inget annat beslutas exempelvis eldningsförbud.

Följande gäller i Heby kommun

Föreskrifter om människors miljö och hälsa:

  • §8
    I 15 kap. § 18 miljöbalken regleras förutsättningarna för en fastighetsägare att själv ta hand om eller bortskaffa hushållsavfall. För skötsel och tillsyn av eldningsanordningen för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, papp som inte enbart eldas till syfte att tända eldningsanordningen eller liknande material är förbjuden.
  • §9
    Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering är, inom tätorter med sammanhängande bebyggelse (dvs. områden med detaljplan), endast tillåten under veckorna 16‐18 samt 40‐42. Eldning är endast tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa och inte strider mot renhållnings‐ eller brandföreskrifter. Om räddningstjänsten utfärdar generellt eldningsförbud under de veckor eldning annars är tillåten får räddningstjänsten medge eldning under en annan tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås