Samhällsbyggnadsnämnden bjöd in Trafikverket för att få svar om gatubelysning utmed statliga vägar

Händer håller i jord

Vid sitt senaste sammanträde bjöd samhällsbyggnadsnämnden in Trafikverket för att få svar på en del frågor om gatubelysning utmed statliga vägar. Detta för att kunna vara tydliga med vad som gäller om du som privatperson är intresserad av att ta över en anläggning utmed statlig väg.

Under hösten och vintern har det kommit en del frågor till samhällsbyggnadsnämnden kring beslutet om att släcka ner gatubelysning utmed statliga och privata vägar. Beslutet togs redan 2019 av samhällsbyggnadsnämnden men belysningen har fått vara kvar så länge den har varit i bra skick. När Heby kommun nu jobbar för att våra egna anläggningar ska vara säkra, moderna och klimatsmarta med lägre driftskostnad verkställdes beslutet att släcka ner belysningen utmed de statliga och privata vägarna. Beslutet går också i linje med att Trafikverket ansvarar för belysning och avgör var belysning ska finnas utmed de statliga vägarna.

Svar från Trafikverket

Flera samfälligheter har hört av sig och visat intresse för att ta över belysning längst med enskilda vägar. Det finns också de fastighetsägare som bor utmed statliga vägar som visat intresse för att ta över anläggningar. För att få reda på vad som verkligen gäller om en privatperson eller grupp grannar vill ta över en anläggning utmed statlig väg bjöd samhällsbyggnadsnämnden in Trafikverket till sitt senaste sammanträde. Här nedanför har du frågorna som togs upp och Trafikverkets svar. Det finns också länkar om du vill fördjupa dig i någon fråga.

Startar ett pilotärende

Det som är tydligt är att Heby kommun som anläggningsägare måste ansöka hos Trafikverket för att få lämna över anläggningen till någon annan än Trafikverket. För att se hur processen går till tänker vi starta ett pilotärende med vår minsta anläggning. Det eftersom att vi vill prova förfarandet, se vilka kostnader det blir och använda erfarenheten i framtiden. Vi vill också göra det tydligt för framtida intressenter om vilka krav som ställs från Trafikverket. Information om krav och förutsättningar kommer att publiceras här på heby.se.

Har du frågor eller funderingar kring att ta över en anläggning som nu är släckt kan du ta del av frågorna här nedanför. Har du fortsatta frågor är du välkommen att höra av dig till Tord Lillja, trafikingenjör, tord.lillja@heby.se

Här är frågorna som ställdes under mötet och Trafikverkets svar:

1. Hur många andra kommuner, än vi i Heby, arbetar aktivt med frågor om kommunal gatubelysning längs statliga vägar?
Svar: Den här frågan är aktuell i de flesta kommuner. Se SKR-rapporten: Belysning där det behövs. SKL_S5_Belysning-dar-det-behovs_webb.pdf (skr.se) Länk till annan webbplats.

2. Hur ställer sig trafikverket till att kommunen överlåter kommunala gatubelysningsanläggningar, längs statliga vägar, till vägsamfälligheter eller privata fastighetsägare? Räcker det att kommunen avtalar om överlåtelsen?
Svar: Vägbelysning med annan innehavare inom vägområdet behöver ledningstillstånd. Kommunen har tillstånd av hävd. Byter anläggningen ägare behövs nytt tillstånd, som kommunen i så fall ansöker om hos trafikverket (se text ovan om pliotärende).
Se Ledningsärende som berör belysning - Bransch (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

3. Om en vägsamfällighet eller privat fastighetsägare övertar en kommunal belysningsanläggning längs en statlig väg, där gatubelysning inte behövs enligt Vägar och Gators Utformning (VGU). Vilka framtida krav kommer Trafikverket, som väghållare för vägen, att ställa på samfälligheten eller privat fastighetsägare när det gäller kvaliteten på belysningsanläggningen?
Svar: Att den inte är farlig för användarna av vägen. Det finns en ny instruktion hur en anläggning med undermålig säkerhet ska hanteras. https://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=5e822d8c-0fba-437f-8a3b-28f31e7824ff Länk till annan webbplats.

4. Har Trafikverket god lokalkännedom om Heby kommun?
Innan Trafikverket övertar en kommunal belysningsanläggning längs statlig väg, kommer Trafikverket att kontrollera med kommunen om det finns särskilda skäl för att belysningen ska finnas kvar även om det enligt Vägar och Gators Utformning (VGU) inte behövs? Med tanke på att det kan finnas privata förskolor eller motsvarande där barn och ungdomar träffas.bSker något remissförfarande till berörda kommuner vid uppdatering/framtagande av belysningsplaneringsprogram?
Svar: Övertagande är inte aktuellt just nu, så vi får se hur den organisationen ser ut i framtiden. Trafikverket använder de kontaktvägar som finns i region och kommun. Nyinvestering av belysning (och borttagning av belysning) sköts av en åtgärdsplanerare på avdelning Planering som har regionalt ansvar. För driftrelaterade förändringar sker kontakten mellan Trafikverkets projektledare för underhåll av belysning och kommunens ansvariga för belysning. Belysningsplaneverktyget har inte lokalkännedom, utan bygger på tillgänglig digital kartdata (VGU på karta).

5. När ström finns framdragen till busshållplatser längst med statliga vägar. Kan Trafikverket ansvara för belysning vid busshållplatsen?
Svar: Om belysningen kan tänkas tillföra tillgänglighet enligt ALM2 på plattformar och gångytor. Idag är instruktionen att hållplatser med plattform ska ha belysning när det finns el till rimlig kostnad. Från VGU 2024 begränsas det till hållplatser med plattform på det mer vältrafikerade vägnätet (2000 ÅDT) och med 2 eller fler bussar per timme. Ny belysning utreds i samband med att ombyggnad av hållplatser sker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås