DPä 404 Järpebo 2:1

DPä 404 Järpebo 2:1

Harbo, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog detaljplaneändring DPä 404 Järpebo 2:1 den 20 februari 2024 (KS § 35).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (1675-2024). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2024 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 21 mars 2024.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun

Plankarta Pdf, 8 MB.

Planbeskrivning Pdf, 550 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand