Sevesoanläggningar

Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i sådan mängd att det kan innebära särskilda risker för invånarna vid en brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

I Heby kommun finns två verksamheter som omfattas av sevesolagstiftningen:

Varför kallas det seveso?

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Sevesolagstiftningen

I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar:

  • lag (1999:381)
  • förordning (2015:236)
  • föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Regler för Sevesoanläggningar återfinns även inom:

  • miljöbalken (1998:808)
  • plan- och bygglagen (2010:900)
  • lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.
Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.
Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Tillsyn av sevesoanläggningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten. Det är dock länsstyrelsen som utför den operativa tillsynen och upprättar ett tillsynsprogram för varje sevesoanläggning.

Tillsynen handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid den berörda verksamheten och sker till stor del i samverkan med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i länet.

Läs mer om seveso på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs er om sevesolagen på länsstyrelsen Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås