Pensionsstiftelse

Heby kommun har avsatt medel i Uppsala läns pensionsstiftelse för en del av pensionsförpliktelsen för medarbetares intjänade pensionsrätt före 1998. Det omfattar för Heby kommun medarbetare födda före 1948. Stiftelsen utgör en pant för kommunens pensionsförpliktelse.

Stiftelsen är en gemensam stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av respektive kommun i Uppsala län som beviljats anslutning till stiftelsen. De kommuner som är anslutna till stiftelsen är för närvarande Uppsala, Tierp och Heby.

Målet med placeringsverksamheten i stiftelsen är att uppnå en avkastning efter förvaltningskostnader och skatt som långsiktigt motsvarar pensionskostnadernas utveckling och att skapa ett överskott för att möta möjligheten till gottgörelse.

En styrelse är ytterst ansvarig för stiftelsens förvaltning och verksamhet. Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter med lika fördelning mellan arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter. Stiftelsen har sitt säte på den ort där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen har sitt säte, vilket för närvarande är Uppsala. Ersättning utgår inte för styrelsens ledamöter.

Stiftelsens förvaltning ska på bästa sätt trygga kommunernas pensionsförpliktelser genom en placeringsportfölj sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Sammansättningen har valts utifrån att den ger en förväntad avkastning och risknivå som är i linje med stiftelsens avkastningsmål på lång sikt.

Styrelsen fastställer genom placeringsriktlinjer stiftelsens långsiktiga placeringsstrategi och definierar ramar för förvaltningens inriktning. Placeringsriktlinjerna ses över årligen och uppdateras när behov uppstår.

Förvaltning av tillgångarna sker uteslutande genom externa fondförvaltare. Val av fondförvaltare baseras på tidigare prestationer samt vilken avgift de har för sina fonder. Förvaltningen mäts och utvärderas månatligen. En mer grundlig utvärdering av innehav och tillgångsallokering sker vid behov och minst årligen.

För del av kapitalet har styrelsen beslutat om att ge en förvaltare ett diskretionärt mandat. Mandatet avser stiftelsens totala ränteplacering. Avtalet löper tillsvidare men stiftelsen kan förändra det placerade beloppet i ränteplaceringen.

Förvaltningen begränsas främst till tillgångar med god likviditet i marknaden. Stiftelsen förutsätts vara fullinvesterad.

Stiftelsens placeringar ska vid var tid anpassas till kommunernas etiska normer och riktlinjer. Det innebär att alla placeringar ska göras med beaktande av miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FN:s och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner. Stiftelsen har även i sina placeringsriktlinjer inskrivit en följsamhet till EU taxonomi och Disclosureförordningen (SFDR).

Placeringar i verksamhet med tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel ska undvikas. Placeringar ska inte ske i fonder som består av bolag vars omsättning till någon del kommer från utvinning av fossila bränslen.

Om styrelsen finner att någon placering strider mot stiftelsens etiska normer och kriterier och inte kan försvaras ska detta i första hand påtalas för bolaget eller förvaltaren. Sker ingen skyndsam rättelse ska placeringen avyttras.

Pensionsstiftelsen beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (artikel 4.1 b). Detta mot bakgrund av att redovisning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna enligt SFDR detaljerade regler och förordning med tabeller för beslut har ansetts oproportionerligt betungande för Pensionsstiftelsen att beakta med hänsyn till dess begränsade verksamhet, storlek, omfattning och komplexitet. Det kapital Pensionsstiftelsen förvaltar är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltares.

I Pensionsstiftelsens ”Placeringsriktlinjer” definieras Pensionsstiftelsens placeringsstrategi som också omfattar hållbarhet. Kapitalet är investerat i en placeringsportfölj sammansatt av svenska och globala aktier, räntor samt alternativa placeringar. Den valda strategin innebär att Pensionsstiftelsens investeringar uteslutande sker genom investeringar i externa värdepappersfonder, i syfte att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning och för att få tillgång till externt stöd.

Som en konsekvens av investeringsstrategin har Pensionsstiftelsen en relativt liten andel av de totala tillgångarna placerade i de olika enskilda bolagen.

Vid Pensionsstiftelsens fondinvesteringar utgör kvaliteten på fondbolagens hållbarhetsengagemang en viktig parameter vid utvärdering och val av fonder. Det är Pensionsstiftelsens uppfattning att ett konsekvent och ansvarsfullt hållbarhetsengagemang på ett positivt sätt bidrar till bolagens långsiktiga utveckling avseende avkastning och risk, vilket gynnar utvecklingen av Pensionsstiftelsens kapital.

Pensionsstiftelsens Ersättningspolicy har inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten.

Ersättningspolicyn syftar till att säkerställa att pensionsstiftelsen har en ersättningsmodell som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande som är oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofil och regler.

Pensionsstiftelsens Ersättningspolicy har inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten.

Stiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna i stiftelsen överstiger de pensionsåtaganden som tryggats genom stiftelsen.

Marknadsvärdet för Heby kommuns andel i stiftelsen var 82,3 miljoner kronor per 2022-12-31.

Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Namn: Uppsala läns Pensionsstiftelse

Organisationsnummer: 802477-8972

Adress: c/o Uppsala kommun, kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Telefonnummer: 018–727 00 00

Kontaktperson i Heby kommun kan nås via växel, telefon 0224-360 00

Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen på den här sidan lämnas på begäran i pappersformat till dem som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

Senast uppdaterad 2 mars 2023

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås