Vattentjänstplan

Heby kommun jobbar just nu med att ta fram en vattentjänstplan. Vi beräknar att arbetet pågår under 2023. Här kan du följa arbetet och få information om vad en vattentjänstplan är och hur du kan delta i processen.

Heby kommuns vattentjänstplan är antagen

Den 18 december antogs Heby kommuns vattentjänstplan i kommunfullmäktige. Du hittar aktuella handlingar längst ner på den här sidan, under ”Relaterad information”.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en vattentjänstplan får överklagas hos förvaltningsrätten. Själva innehållet i vattentjänstplanen kan inte överklagas, däremot kan man överklaga vattentjänstplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligt sätt eller om annan instans än kommunfullmäktige antagit den.

Alla som bor i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen här rätt att överklaga ett beslut om antagande av en vattentjänstplan. Detta gäller även personer som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknad. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Förvaltningsrätten i Uppsala, se länk nedan för kontaktuppgifter.

Överklagandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 11 januari 2024.

När tiden för överklagande löpt ut utan att någon överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats och avslagits i sista instans får planen laga kraft. Då gäller planen.

Förvaltningsrätten i Uppsala:

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/ Länk till annan webbplats.

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan ger dig information om hur kommunen långsiktigt planerar för att kunna tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Det ska också framgå vilka åtgärder vi bedömer behöver vidtas för att våra VA-anläggningar ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall. Alla kommuner ska ha en vattentjänstplan.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta och ändra en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska också minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är inte bindande.

Hur tas vattentjänstplanen fram?

Vi tar fram vattentjänstplanen enligt en lagstyrd process. De viktigaste stegen i framtagandeprocessen är samråd, granskning och antagande. Syftet med den lagstyrda processen är att ge alla som berörs av planen möjlighet att påverka utformandet av den.

Samråd

Processen med framtagandet av den nya vattentjänstplanen börjar med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter håller vi under en period förslaget tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt syftar också till att ge berörda myndigheter möjlighet att lämna yttrande över förslaget.

Efter samrådstidens slut sammanställer vi alla synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet revideras det preliminära planförslaget som sedan ställs ut för granskning i minst fyra veckor. Under granskningen har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter på förslaget.

De synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskning kan mindre justeringar göras för att därefter ge kommunfullmäktige möjlighet att anta planen. Kommunfullmäktiges beslut att anta vattentjänstplanen vinner laga kraft tre veckor efter att vi anslagit protokollet på kommunens digitala anslagstavla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin