Vattentjänstplan

Heby kommun jobbar just nu med att ta fram en vattentjänstplan. Vi beräknar att arbetet pågår under 2023. Här kan du följa arbetet och få information om vad en vattentjänstplan är och hur du kan delta i processen.

Underrättelse om granskning av Heby kommuns förslag till vattentjänstplan

Under perioden 22 september till och med 22 oktober är planförslaget föremål för granskning. Under denna period är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget. Du hittar granskningshandlingarna längst ner på den här sidan, under ”Relaterad information”.

Synpunkter på förslaget

Har du synpunkter på förslaget kan du under perioden 22 september till och med 22 oktober skicka dem till information@heby.se eller per post till Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby

Ange gärna ämnesrad: ”Yttrande granskningsförslag vattentjänstplan”.

Upplysningar kan lämnas av Mark- och planeringsenheten, Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se, 0224-362 80 .

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan ger dig information om hur kommunen långsiktigt planerar för att kunna tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Det ska också framgå vilka åtgärder vi bedömer behöver vidtas för att våra VA-anläggningar ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall. Alla kommuner ska ha en vattentjänstplan.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta och ändra en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska också minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är inte bindande.

Hur tas vattentjänstplanen fram?

Vi tar fram vattentjänstplanen enligt en lagstyrd process. De viktigaste stegen i framtagandeprocessen är samråd, granskning och antagande. Syftet med den lagstyrda processen är att ge alla som berörs av planen möjlighet att påverka utformandet av den.

Samråd

Processen med framtagandet av den nya vattentjänstplanen börjar med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter håller vi under en period förslaget tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt syftar också till att ge berörda myndigheter möjlighet att lämna yttrande över förslaget.

Efter samrådstidens slut sammanställer vi alla synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet revideras det preliminära planförslaget som sedan ställs ut för granskning i minst fyra veckor. Under granskningen har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter på förslaget.

De synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskning kan mindre justeringar göras för att därefter ge kommunfullmäktige möjlighet att anta planen. Kommunfullmäktiges beslut att anta vattentjänstplanen vinner laga kraft tre veckor efter att vi anslagit protokollet på kommunens digitala anslagstavla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord