Planeringsstrategi

Här hittar du Heby kommuns planeringsstrategi. I planeringsstrategin visar vi hur planeringsförutsättningarna har ändrats och vilka frågor som kommunen ska fokusera på i den översiktliga planeringen.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Tidsperspektivet är ofta mellan 10 och 20 år. I början på varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till i vilken utsträckning den gällande översiktsplanen är aktuell samt ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Detta ska göras i en planeringsstrategi.

I planeringsstrategin ska kommunen visa hur planeringsförutsättningarna har ändrats och vilka frågor som kommunen ska fokusera på i den översiktliga planeringen. Om planeringsstrategin inte antas av kommunfullmäktige inom 24 månader efter ordinarie val upphör gällande översiktsplan att vara aktuell. Att en kommun har en inaktuell översiktsplan innebär att kommunen saknar den vägledning för exempelvis detaljplanering och bygglovgivning som en aktuell översiktsplan syftar till att ge. Detta kan innebära utökade krav på framtagande av undersökningar och utredningar samt utökat förfarande vid samråds- och granskningsprocessen vid framtagandet av nya detaljplaner.

Heby kommuns planeringsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 2024-06-19 (§ 52)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord