Ny översiktsplan för Heby kommun

Heby kommun jobbar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet startar 2023 och beräknas pågå under två år. Här kan du följa projektet, få information om vad en översiktsplan är, hur vi jobbar med projektet och hur du kan delta i processen.

Flygbild över Heby centralort.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen redovisas kommunens strategi för hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är kommunomfattande och omfattar både landsbygden och våra tätorter. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar vägledande för beslut som rör den fysiska samhällsplaneringen, till exempel för detaljplanering, bygglovgivning och planering av ny infrastruktur. Översiktsplanen ger inga rättigheter till vare sig myndigheter eller enskilda.

Hur tas en ny översiktsplan fram?

Framtagandet av en ny översiktsplan görs enligt en lagstyrd process. De viktigaste stegen i framtagandeprocessen är samråd, granskning och antagande. Syftet med den lagstyrda processen är att ge alla som berörs av planen möjlighet att påverka utformandet av planen.

Samråd

Processen med framtagandet av den nya översiktsplanen börjar med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Här har kommunen tidig dialog med människor som vi bedömer kan bidra med idéer till översiktsplanen. Det kan exempelvis vara invånare, föreningar och företag.

Samrådet avslutas med att ett preliminärt planförslag hålls tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt syftar också till att ge berörda myndigheter möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Fasen med att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt för synpunkter benämns ofta slutsamråd eller enbart samrådet.

Efter att slutsamrådet är avslutat sammanställer vi alla synpunkter och bemöter dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet revideras det preliminära planförslaget som sedan ställs ut för granskning i minst två månader. Under granskningen har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommer in i granskningen sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskningen kan mindre justeringar göras för att därefter ge kommunfullmäktige möjlighet att anta planen. Skulle det i granskningen inkomma synpunkter som föranleder att ytterligare väsentliga ändringar behöver göras av planförslaget så behöver vi genomföra ytterligare en granskning.

Kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Medborgardialoger om
den nya översiktsplanen

Under hösten och vintern genomför vi flera medborgardialoger runt om i kommunen. Här hittar du aktuella dialoger just nu:

Digital medborgardialog

Digital medborgardialog om ny översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pågår till 11 februari 2024)

Digital dialog för alla föreningar i Heby kommun

Digital föreningsdialog om ny översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pågår till 11 februari 2024)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås