Ny översiktsplan för Heby kommun

Heby kommun jobbar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet startar 2023 och beräknas pågå under två år. Här kan du följa projektet, få information om vad en översiktsplan är, hur vi jobbar med projektet och hur du kan delta i processen.

Flygbild över Heby centralort.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen redovisas kommunens strategi för hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är kommunomfattande och omfattar både landsbygden och våra tätorter. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar vägledande för beslut som rör den fysiska samhällsplaneringen, till exempel för detaljplanering, bygglovgivning och planering av ny infrastruktur. Översiktsplanen ger inga rättigheter till vare sig myndigheter eller enskilda.

Hur tas en ny översiktsplan fram?

Framtagandet av en ny översiktsplan görs enligt en lagstyrd process. De viktigaste stegen i framtagandeprocessen är samråd, granskning och antagande. Syftet med den lagstyrda processen är att ge alla som berörs av planen möjlighet att påverka utformandet av planen.

Samråd

Processen med framtagandet av den nya översiktsplanen börjar med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Här har kommunen tidig dialog med människor som vi bedömer kan bidra med idéer till översiktsplanen. Det kan exempelvis vara invånare, föreningar och företag.

Samrådet avslutas med att ett preliminärt planförslag hålls tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt syftar också till att ge berörda myndigheter möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Fasen med att hålla det preliminära planförslaget tillgängligt för synpunkter benämns ofta slutsamråd eller enbart samrådet.

Efter att slutsamrådet är avslutat sammanställer vi alla synpunkter och bemöter dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet revideras det preliminära planförslaget som sedan ställs ut för granskning i minst två månader. Under granskningen har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommer in i granskningen sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskningen kan mindre justeringar göras för att därefter ge kommunfullmäktige möjlighet att anta planen. Skulle det i granskningen inkomma synpunkter som föranleder att ytterligare väsentliga ändringar behöver göras av planförslaget så behöver vi genomföra ytterligare en granskning.

Kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Medborgardialoger om
den nya översiktsplanen

Under hösten kommer vi att genomföra flera medborgardialoger runt om i kommunen. Vi återkommer med aktuella datum för medborgardialogerna.

Medborgardialoger skjuts fram

Frågor som vi kommer att ställa vid medborgardialogerna är:

  1. Vad anser du att Heby kommun behöver mest för att kommunen ska utvecklas på ett bra och hållbart fram till 2040?
  2. Vad anser du att din ort behöver mest för att just din ort ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt fram till 2040?
  3. Vilka är de främsta kvaliteterna i din ort idag (och som du månar om att behålla)?
  4. Var tycker du att det är lämpligast att bygga nya bostäder i din ort?
  5. Var tycker du att det är lämpligast att verksamheter tillkommer i din ort?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås