DP 407, Åbrinken 5

Heby tätort

Samråd

Detaljplanen var på samråd mellan 2023-07-04 - 2023-08-27

Planhandlingar

Planhandlingar såsom plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan

Planens syfte

Inom fastigheten Åbrinken 5 har det tidigare bedrivits bland annat skola och förskola. Verksamheterna har nu flyttats till lokaler i Heby skola en bit söderut. I dagsläget står den så kallade lärarbostaden och skolbyggnaden i huvudsak tomma.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet skapa förutsättningar för att ändra tillåten användning från skolverksamhet för de två befintliga byggnaderna (det så kallade skolhuset och lärarbostaden) till att även tillåta bostäder och centrumverksamhet. Detaljplanen avser även att möjliggöra för bedrivande av centrumverksamhet i befintlig idrottshall.

Detaljplanen innebär ingen betydlig förändring jämfört med hur det ser ut på platsen idag.

Förfarande

Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen avviker från översiktsplanens riktlinje att 30 meter ska lämnas bebyggelsefritt mellan järnväg och bostadsbebyggelse

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand