DPä 414 Sotarevägen 1

Kommunstyrelsen (Ks § 238) beslutade 2023-11-08 att godkänna planuppdrag DPä 414, för ändring av gällande detaljplan DP 240 från år 1991.

Syfte med planändring

Ansökan för ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra en lämpligare infart till fastighet Sör Starfors 3:12.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 2024-04-15 – 2024-05-13

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samrådshandlingar samt samrådsredogörelse finns nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand