DPä 408 Konstlist i Heby, Brandmannen 1 och 2

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att justera byggnadshöjd till befintlig nockhöjd samt flytta markreservatet för att kunna möjliggöra en tillbyggnad på fastigheten Brandmannen 2. Markreservatet föreslås att placeras över fastighetsgräns till angränsande fastighet Brandmannen 1. Därav inkluderas även fastigheten Brandmannen 1 i planområdet.

Då delar av markreservatet kan komma att hamna på fastigheten Brandmannen 1 inkluderas även denna i planområdet.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen, Kommunplan 2013.

Samråd

Samrådstiden är perioden 2023-05-23 till och med 2023-06-20 (4 veckor).

Skriftliga synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby eller till information@heby.se.

Yttrande ska ha inkommit senast den 20 juni 2023.

Inbjudan till granskning har skickats till remissinstanser samt kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning samt utförda utredningar finns i länkarna här nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin