DPä 404, Järpebo 2:1

Förslag till detaljplan DPä 404 Järpebo 2:1. Harbo tätort

Inbjudan till samråd.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att skapa möjligheter till användningen B – bostäder på fastigheten Järpebo 2:1. Planändringen avser även att utöka byggnadernas högsta tillåtna höjd. Det är endast justeringarna som ska prövas genom ändring av detaljplan.

Förfarande

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd

Samrådstiden är perioden 2023-05-04 till och med 2022-05-25

Skriftliga synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby eller till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 25 maj 2023.

Inbjudan till samråd har skickats till kända sakägare och remissinstanser.

Planhandlingar

Planhandlingar hittar du under relaterad information här nedanför.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord