DPä 404, Järpebo 2:1

Förslag till ändring av detaljplan DPä 404/111 Järpebo 2:1
Harbo tätort, Heby kommun, Uppsala län

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Järpeb0 2:1. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2023-05-04 till 2023-05-25. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har förvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera planförslaget och ta ut det på
granskning enligt Kommunstyrelsens delegationsordning nummer 10.2.

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda möjligheten till
bostadsbebyggelse på fastigheten Järpebo 2:1. Genom ändringen
kommer användningen B, bostäder, att läggas till samtidigt som
nuvarande användning, C – samlingslokal kommer vara kvar.
Byggnadernas högsta tillåtna höjd skall också utökas

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt plan- och
bygglagen (2010:900) Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Planskede

Detaljplanen var på granskning 2023-10-23 till och med 2023-11-13 (3 Veckor).

Revideringar gör nu inför antagande.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom plankarta, planbeskrivning, miljöbedömning och samrådsredogörelse finns i länkarna här nedan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023
Sidan publicerad av:
Jessika Torneport