DP 410 Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1, Östervåla

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa och korrigera tillåtna markanvändningar till den faktiska användning som idag finns på platsen samt att utöka byggrätten på fastigheten Hov 48:1.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detta då allmän platsmark park har påverkats som anses vara av stort intresse för allmänheten.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen, Kommunplan 2013.

Samråd

Samrådstiden är perioden 2023-01-23 till och med 2023-02-20 (4 veckor).

Skriftliga Synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller till information@heby.se.

Yttrande ska ha inkommit senast den 20 februari 2023.

Inbjudan till samråd har skickats till kända sakägare och remissinstanser samt kungörs i Uppsala Nya tidning samt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Planhandlingarna finns i pdf-form nedan men går även att läsa fysiskt på biblioteket i Östervåla samt på kommunkontoret i Heby.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom inbjudan, plankarta- och genomförandebeskrivning finns i länkarna här nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord