DP 410 Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1, Östervåla

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att anpassa och korrigera tillåtna markanvändningar till den faktiska användning som idag finns på platsen samt att utöka byggrätten på fastigheten Hov 48:1.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detta då allmän platsmark park har påverkats som anses vara av stort intresse för allmänheten.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen, Kommunplan 2013.

Granskning

Granskningstiden är perioden 2023-05-04 till och med 2023-05-25 (3 veckor).

Skriftliga Synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller till information@heby.se.

Yttrande ska ha inkommit senast den 25 maj 2023.

Inbjudan till granskning har skickats till remissinstanser samt kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla.

Planhandlingarna finns i PDF-format nedan men går även att läsa fysiskt på biblioteket i Östervåla samt på kommunkontoret i Heby.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom underrättelse, plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna här nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord