DP 405 Heby mötesspår

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra Trafikverkets projekt ”Mötesspår Heby” vilket omfattar byggnationen av ytterligare ett järnvägsspår med perrong samt en gångtunnel mellan Norra Järnvägsgatan och Heby station. Samtidigt uppdateras bestämmelser för befintlig användning av stationshuset för att stämma med nuvarande verksamhet och möjliggöra framtida utveckling.

Syftet med Trafikverkets projekt är att bygga ett nytt mötesspår som ska kunna öka kapaciteten på banan samt möjliggöra tågmöten.

Heby station – nytt mötespår och planskild passage, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Detaljplanen är på samråd 2024-05-27 - 2024-06-24

Detaljplaneändringen handläggs med samordnat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 24 juni 2024.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras

Planhandlingar så som inbjudan till samråd, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning samt utredningar finns nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand