DP 399 Ösby 1:17, Näsbo 1:47 och del av Ösby S:1

Underrättelse om antagen detaljplan

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Ösby 1:17 och Näsbo 1:47. Syftet med detaljplanen är möjliggöra för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den södra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 utökas byggnadshöjden med möjlighet till att bygga ytterligare en våning. För att skapa ytterligare flexibilitet i detaljplanen planläggs båda fastigheterna för centrumverksamhet.

Planen har tagits fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser.

Samråd genomfördes mellan 2022-05-11 – 2022-06-01, granskning mellan 2022-09-01 – 2022-09-28. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (LST 402-3687-2022).

Efter granskningen har planbeskrivningen kompletterats och förtydligats under rubrikerna Miljökvalitetsnorm vatten, Gatunät, gång och cykelväg, Rättigheter och servitut samt Parkering. I plankartan har planbestämmelse gällande buller justerats, parkområdet har justerats och breddats i den östra delen, skyddsbestämmelseför träden vid infarten i den östra delen har tagits bort och skyddsradien runt ekarna har justerats.

Planförslaget upprättat den 2022-05-02 och reviderad 2022-12-14 antogs av Kommunfullmäktige den 7 februari 2023 (KF § 11).

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 13 februari 2023.

Skriftliga Synpunkter

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna för utökat planförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 11 april 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord