DP 396, verksamhetsmark Harbo

Granskning

Detaljplanen är på granskning 2 mellan 2024-05-08 - 2024-05-29

Planhandingar

Planhandlingar så som plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Planens syfte

Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen den 22 september 2020 (KS § 167).Planförslaget DP 396 syftar till att i enlighet med kommunensöversiktsplan, utveckla området till ett verksamhetsområde. Verksamheter som idag ligger i ortens centrala delar ska enligt översiktsplanens viljeyttring på sikt flyttas. På så sätt främjas en bättre placering för befintliga och nytillkomna verksamheter. Att möjliggöra verksamhetsmark i tätortens utkant såsom utreds i detta planförslag, DP 396, är ett led i detta. Strävan är att kunna möjliggöra för mellan två till fem fastigheter för verksamhetsändamål.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen avviker inte mot översiktsplanen.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand