DP 396, verksamhetsmark Harbo

Planförslaget DP 396 syftar till att i enlighet med kommunensöversiktsplan, utveckla området till ett verksamhetsområde. Verksamheter som idag ligger i ortens centrala delar ska enligt översiktsplanens viljeyttring på sikt flyttas. På så sätt främjas en bättre placering för befintliga och nytillkomna verksamheter. Att möjliggöra verksamhetsmark i tätortens utkant såsom utreds i detta planförslag, DP 396, är ett led i detta. Strävan är att kunna möjliggöra för mellan två till fem fastigheter för verksamhetsändamål.

Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen den 22 september 2020 (KS § 167). Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord