DP 399 Ösby 1:17, Näsbo 1:47 och del av Ösby S:1

Detaljplan för DP 399 Ösby 1:17 och Näsbo 1:47
Vittinge tätort
Heby kommun, Uppsala län

Meddelande om lagakraftvunnen plan

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog detaljplan DP 399 Ösby 1:17 och Näsbo 1:47 den 7 februari 2023 (KF §11).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-2323-2023). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 5 april 2023 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 12 april 2023.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datumet planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN, HEBY KOMMUN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord