DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö

Tärnsjö tätort, Heby kommun, Uppsala län

Rödmarkerat område på karta över Tärnsjö

Kungörelse laga kraft

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog Detaljplan för Tärnsjö 25:1 och 36:1, DP 397 den 21 juni 2022 (KF § 51).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-4842-2022). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 1 juli 2022 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 19 juli 2021.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord