DP 394 Horrsta Norra; del av Horrsta 4:36, Heby

Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län

Gulmarkerat område på kartbild

Kungörelse laga kraft

Detaljplan för DP 394 ”Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36”
Heby tätort
Heby kommun, Uppsala län

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog den 27 september 2022 detaljplan för Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36, DP 394.

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-6818-2022). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 10 oktober 2022 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 25 oktober 2022.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datumet planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN, HEBY KOMMUN

Kompletta planhandlingar hittas nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord