DP 391 Del av Morgongåva 15:14

DP 391 Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva 15:33 m.fl.
Morgongåva tätort
Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog DP 391 Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva 15:33 m.fl. den 15 december 2020 (KS §114).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-10082-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 22 december 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 11 januari 2021.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord