DP 387 Vård- och omsorgsboende i Heby

DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22, Heby tätort
Heby Kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, del av Västerlövsta Prästgård 1:13 med flera den 16 juni 2020 (Kf §50).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte ta upp kommunens beslut till prövning (404-5001-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 2 juli 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 14 juli 2020.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord