DP 375 Gamla Frälsningsarmén Harbo

Kungörelse laga kraft

Harbo tätort
Heby kommun, Uppsala län

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog DP 375 Gamla Frälsningsarmén i Harbo, Forsbo 1:55 den 21 april 2020 (KF §32).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-3457-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 29 april 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 18 maj 2020.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord