Förslag till ny VA-taxa
från och med 1 april

Händer håller i jord

Vi vill informera dig som kund om att det nu finns ett förslag till ny taxa för vatten och avlopp från och med den 1 april 2024. Ny VA-taxa trädde i kraft vid årsskiftet men den är tyvärr inte tillräcklig för att täcka de ökade kostnaderna. VA-verksamheten helfinansieras genom avgifter och för att inte skattemedel, som bland annat finansierar skola och äldreomsorg, ska behöva användas till finansieringen de närmaste två åren så är en ytterligare höjning nödvändig.

Vi ska enligt lag ha en avgift som motsvarar våra utgifter för vatten och avlopp. Det gäller allt från drift till utbyggnad och underhåll. Avgiften ska också täcka kostnaderna för el, kemikalier, bränsle och material som ökat kraftigt de senaste åren. När den nuvarande taxan beslutades i september 2023 var planen att taxan skulle höjas med 15 procent årligen under tre år och därefter skulle nytt beslut tas beroende på omvärldsläget. Det här skulle innebära att vi under 2024 och 2025 inte skulle täcka våra kostnader med avgiften.

Så mycket föreslås taxan att höjas

Det nya förslaget innebär att taxan höjs med 30 procent från och med den 1 april och sedan med fem procent 2025. Då får vi full täckning genom avgiften varje år vilket är en nödvändighet.

Med den nya taxehöjningen blir den nya årskostnaden för typhus A (normal villa med förbrukning för två vuxna och två barn), 11 506 kronor inklusive moms, vilket motsvarar en kostnadsökning med 221 kronor per månad. Tillsammans med höjningen 1 januari 2024 blir den totala kostnadsökningen 317 kronor per månad från och med 1 april 2024.

För typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter anslutet till vatten, spill- och dagvatten) blir årskostnaden 107 220 kronor inklusive moms vilket motsvarar en ökning med 137 kr per månad och lägenhet. Tillsammans med tidigare höjning 1 januari 2024, blir den totala kostnadsökningen 208 kronor per månad och lägenhet från och med 1 april 2024.

Plan för stabil taxeutveckling

Innan höjningen 1 januari 2024 så hade inte VA-taxan justerats sedan 2016. Detta beror på att det fanns pengar kvar i den så kallade resultatutjämningsfonden för VA. Taxehöjning får inte ske så länge det finns pengar kvar i resultatutjämningsfonden. VA-verksamheten har i sitt nya utredningsarbete och förslag tagit hänsyn till en långsiktig 10-årig planering för att skapa en stabil taxeutveckling över tid.

- Vi har stor förståelse för att ytterligare en höjning av VA-taxan är kännbar för dig som kund tillsammans med många andra ökade kostnader men för att följa lagen och inte behöva ta av skattemedel så är den nödvändig, säger Per Möller (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den nya taxan vid sammanträdet i februari. Den nya taxan skulle i sådana fall börja gälla från och med den 1 april 2024. Du som kund kommer att få ny information efter kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord