Förslag på ny taxa
för vatten och avlopp

Händer håller i jord

Vi vill informera våra kunder att det nu finns ett förslag till ny taxa för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2024. Omvärldsläget som ger ökade kostnader tillsammans med behov av mer underhåll gör nu att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa vid sammanträdet i november.

Den allmänna VA-verksamheten ska vara helfinansierad genom avgifter som bestäms i VA-taxan. Vi ska enligt lag ha en avgift som motsvarar våra utgifter för vatten och avlopp. Det gäller allt från drift till utbyggnad och underhåll. Vi behöver förvalta och utveckla vår VA-anläggning så att den lever upp till lagkraven samtidigt som vi har en ekonomi i balans. Avgiften behöver också täcka de ökade kostnaderna för el, kemikalier, bränsle och material som är en följd av det rådande världsläget. Senast vår taxa justerades var 2016 och mycket har förändrats sedan dess.

Två delar

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar för att ansluta din fastighet till det allmänna VA-nätet. I det nya förslaget föreslås att anläggningsavgiften höjs med 3,9 procent som är i nivå med prisindex
kommunal verksamhet. Brukningsavgiften ska täcka kostnaden för drift, underhåll, ränta och avskrivningar. För att avgiften ska täcka alla kostnader så föreslås att brukningsavgiften nu höjs med 15 procent.

Föreslagen höjning

Den föreslagna höjningen skulle ge typhus A (normal villa med förbrukning för två vuxna och två barn) en ny årskostnad på 8 851 kronor inklusive moms vilket motsvarar en kostnadsökning med 96 kronor per månad. För typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter anslutet till vatten, spill- och dagvatten) blir årskostnaden 82 496 kronor inklusive moms vilket motsvarar en ökning med 71 kronor/månad och lägenhet. I förslaget finns också en tioårig plan för utvecklingen av VA-taxan för att vi i framtiden ska få en jämnare utveckling av taxan.

Ny taxa beslutas i november

Samhällsbyggnadsnämnden har nu föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den nya taxan vid sammanträdet i november. Den nya taxan skulle i sådana fall börja gälla från och med den 1 januari 2024. Du som kund kommer att få ny information efter kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås