Heby och ytterligare sex kommuner kring Nedre Dalälven begär ersättning från regeringen för myggbekämpning

Händer håller i jord

Pressmeddelande

Vi behöver mer hjälp från staten för att klara den ansträngda myggsituationen. Heby, Sala, Avesta,Tierp, Älvkarleby, Sandviken och Gävle kommuner begär nu ekonomisk förstärkning för årets bekämpning och för bekämpning de närmaste åren.

Kommunerna kring Nedre Dalälven har under flera decennier drabbats hårt av extrema mängder stickmyggor. Biologisk Myggkontroll/NEDAB har på uppdrag av oss utvecklat och etablerat en väl fungerande bekämpningsmetod av översvämningsmyggans larver som dessutom har minimal miljöpåverkan. Målet är att reducera mängden översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människor kan bo, leva, verka och besöka våra kommuner.
Arbetet är inte längre ett projekt utan en ordinarie uppgift.

Tillsammans med regionerna har vi kommuner stått för bekämpningen med visst statligt stöd. Nu begär vi ytterligare hjälp av regeringen. Vi anser att staten är den största myggproducenten och att de nu måste ta sitt ansvar och bekosta bekämpningsinsatserna. I ett förändrat klimat med större och mer frekventa översvämningar behöver beredskapen öka och kompetensen att bekämpa säkerställas, inte minst med tanke på framtida risk för invasiva myggarter i området.

De statliga medel som fanns tillgängliga under 2023 har varken räckt till bekämpningskostnader under året eller inköp av bekämpningsmedlet VectoBac inför 2024. Därför begär vi kommuner nu en förstärkning på 3,9 miljoner kronor för bekämpningarna 2023 och 9,2 miljoner kronor
för inköp av VectoBac inför 2024. För att säkerställa bekämpning och tillgång till bekämpningsmedel 2024 och 2025 begär vi ytterligare 23 miljoner kronor.

Det är omöjligt på förhand att veta hur mycket bekämpning som kommer att behövas varje säsong men vi behöver ett snart besked i frågan. Biologisk Myggkontroll/NEDAB måste inom kort planera för nästa år. Det är minst tre månaders leveranstid av bekämpningsmedlet som tillverkas på beställning och skeppas från USA till Europa.

Det här är en angelägen fråga för oss alla. Myggbekämpningen är en viktig del i att människor ska kunna bo, leva och verka i våra kommuner med hög livskvalitet.

Marie Wilén (C), Kommunstyrelsens ordförande Heby
Amanda Lindblad (S), Kommunstyrelsens ordförande Sala
Blerta Krenzi (S), Kommunstyrelsens ordförande Avesta
Sara Sjödal(C), Kommunstyrelsens ordförande Tierp
Katrin Jakobsson (S), Kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby
Peter Kärnström (S), Kommunstyrelsens ordförande Sandviken
Åsa Wiklund-Lång (S), Kommunstyrelsens ordförande Gävle


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås