Uppskattat projekt på Heby skola F-6 blir permanent arbetssätt

Händer håller i jord

Anna Karin Lindblom speciallärare, Heby skola F-6, Ann Lindgren, centrala barn- och elevhälsan Norrtälje, Inger Jansson, specialpedagog, Heby skola F-6

Vi har tidigare berättat om ett projekt i Heby skola F-6 där alla pedagoger utbildas inom specialpedagogiskt arbetssätt. Nu kommer projektet övergå till ett permanent sätt att arbeta.

Projektets arbete har fallit väl ut i skolan och arbetssättet med gemensam handledning utifrån olika case/fall har skapat en trygg miljö för både pedagoger och elever.

-          Pedagoger vill ju också ha hjälp ibland. De kan handla om hur man kan tänka och underlätta i skolan för en viss elev. När vi gör de tillsammans i grupp så skapar vi en trygg miljö där vi har märkt ett stort engagemang, lust att lära och en samsyn. Vi har gått från mina elever till våra elever och det blir ett hälsofrämjande arbete inte bara för eleven som får bättre förståelse från en enad vuxenvärld utan även för pedagoger som känner att de inte är ensamma i en situation säger Anna-Karin Lindblom, speciallärare på Heby skola F-6 och en av initiativtagarna till projektet.

Att arbeta på detta nya sätt etablerar sig mer och mer. Pedagoger, elevassistenter och resurspersonal diskuterar utifrån samma elev. Gemensamt hittar de sedan olika metoder som man arbetar efter för att hjälpa eleven. Eleven får då samma bemötande från alla verksamheter inom skolan eftersom alla som arbetar med eleven har varit med och diskuterat fram metoderna som ska användas kring eleven. Pedagogerna kring eleven får stöd och stöttning av sina kollegor i de arbetssätt som de gemensamt kommit överens om.

-          Att arbeta så inger ju en trygghet både för elever och pedagoger. För eleven kan de påverka både psykiskt mående och trygghet när man upplever att man blir förstådd av vuxenvärlden och inte ifrågasatt. De ger ett mycket högre förtroendekapital för pedagogerna och skapar bättre relationer säger Inger Jansson, specialpedagog på Heby F-6 och en av initiativtagarna till projektet.

I juni så slutade själva projektet och Ann Lindgren som är utbildad pedagog med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som varit föreläsare och handledare i projektet är färdig med att implementera arbetssättet på Heby skola F-6.

-          Det här blir ett lärande sätt att arbeta för pedagogerna. Ju fler olika case/fall som tas upp i den gemensamma handledningen ju fler infallsvinklar och verktyg får pedagogerna för andra elever. Arbetet bygger på engagemang, tillsammansarbete, delgivande och öppenhet och de för med sig så många fördelar till verksamheten i stort. Inte minst så upplever pedagogerna att de kan lösa problem tillsammans och det blir mer av en kollektiv känsla som inger styrka säger Anna Lindgren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin