Örsundaåns framtid diskuterades
på vattenkonferens i Heby

Händer håller i jord

Onsdagen den 14 juni var det vattenkonferens i Heby. Konferensen arrangerades av Heby och Enköpings kommuner och Örsundaåns vattenråd.

Ett femtiotal deltagare var med och det var både politiker och tjänstepersoner från Heby och Enköpings kommuner, deltagare från Länsstyrelsen i Uppsala län, Mälarens vattenvårdsförbund, Örsundaåns vattenråd, Vansjö Nordsjö vattenvårdsförening, Ramsjö fiskevårdsförening, Tämnarens vatten, SLU, Jordbruksverket, markägare, företag och fastighetsägare inom Örsundaåns avrinningsområde.

Workshop för hållbar vattenhantering

Dagen inleddes med olika föredrag om vatten och därefter genomfördes en workshop om samverkan för hållbar vattenhantering inom Örsundaåns
avrinningsområde. Det var aktivt deltagande och några av nyckelorden som kom upp under workshopen på frågeställningen ”Beskriv bilden av fungerande samverkan om hållbar vattenhantering mellan oss aktörer” var samsyn, samarbete, förankring, långsiktighet i arbetet med hållbar vattenhantering, se vatten som resurs, kunskapshöjande, intressekonflikter kan lättare komma upp och diskuteras och vikten av en gemensam målbild.

Handlar inte bara om övergödning

Under workshopen kom det upp i diskussionerna att vatten är mer en än fosforhalt, det vill säga att hållbar vattenhantering handlar inte bara om övergödning. Alla tre dimensioner i hållbarhet är viktig att inkludera i åtgärdsarbetet, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Exempel på delar som ska beaktas är hållbar livsmedelsproduktion, ekosystemtjänster, friluftsliv, levande sjöar och vattendrag, klimatanpassning, minskad klimat-
påverkan och hållbart näringsliv.

Hitta en hållbar vattenhantering

Kommunerna kommer nu att analysera resultatet från konferensen och fortsätta dialogen under hösten med syfte att få fram åtgärder som kan genomföras för långsiktigt hållbar vattenhantering.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås