Bra resultat för Heby kommun
– ett stöd när tuffare tider väntar

Händer håller i jord

Heby kommun gör ett historiskt starkt resultat 2022 på 68,6 miljoner kronor. En klar förstärkning mot det budgeterade resultatet på 31 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är främsta orsaken till det goda resultatet men också en god hushållning i nämnderna.

Totalt går nämnderna med ett plus på 4,5 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna har kommunstyrelsen, +4,3 miljoner kronor och vård- och omsorgsnämnden, +12,9 miljoner kronor. När det gäller negativa avvikelser märks utbildningsnämnden med -14,6 miljoner kronor varav 12,9 miljoner kronor är ett underskott som kommunfullmäktige har godkänt under 2022.

I årsredovisningen redovisas kommunens kvalitet i korthet som är en jämförelse mellan 170 av Sveriges kommuner. Rent generellt får vård och omsorg gröna värden (tillhör de 25 procent bästa kommunerna) och gula värden (ligger på mitten) medan elevernas mätbara resultat får röda värden (tillhör de 25 procent sämsta kommunerna). Det nya äldreboendet Lövsta är klart och byggnationen av Vittinge nya förskola och skola startades.

- Vi ser en positiv befolkningsökning i kommunen med 118 invånare och vi är nu 14 421. Det beror bland annat på ett gott samarbete med närings- och föreningsliv. Bostäder byggs, vi har nära till naturen med ett rikt friluftsliv, och det finns gott om jobb. Jag gläds också åt att vårt miljöarbete utvecklas. Upphandlingar har alltid ett Agenda 2030-perspektiv, andelen tjänsteresor med fossilfria drivmedel har ökat, solcellsanläggningar har tillkommit och arbete pågår för att minska näringspåverkan från kommunens reningsverk i sjöar och vattendrag, säger kommunalrådet Marie Wilén (C).

Tuffa år väntar

2023-2025 spås bli mycket tuffa år för kommunerna och Heby kommun är inget undantag. Inflation, ökade pensionskostnader och en orolig omvärld gör att kostnaderna ökar men intäkterna i form av skatter och statsbidrag ökar inte i samma takt. För att ta oss igenom de här utmanande åren beslutade kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde att avsätta 28,9 miljoner av årets resultat i en resultatutjämningsreserv. Medlen ur resultatutjämningsreserven (RUR) ger en tillfällig marginal att jobba med vid sämre resultat. Heby kommun fortsätter att jobba långsiktigt för god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

- Det ekonomiska läget för 2023 och framåt är helt förändrat jämfört med 2022 och vi har ett budgeterat resultat på ett mycket litet plus på en miljon kronor. Ekonomin måste hållas stabil, samtidigt som behoven av vård, omsorg, skola och ekologisk hållbarhet ska tillgodoses. Vi måste arbeta med nya alternativt fler arbetssätt, mer kunskap, samarbete och digitalisering. Det blir än viktigare att vi tillsammans tar oss an de utmaningar vi alla kommer att ställas inför i Heby kommun, säger Marie Wilén.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås