Nu har vi ett Kulturmiljöprogram i Heby kommun

Kristine Järling och Erik Mörtsell på sitt kontor

Karttekniker Kristine Järling och översiktsplanerare Erik Mörtsell

Nu har Heby kommun ett kulturmiljöprogram som berättar om våra värdefulla kulturmiljöer i Heby kommun. Programmet, som är framtaget i samarbete mellan Heby kommun och Upplandsmuseet, ger oss kunskap om vår rika historia och fungerar som underlag till dem som arbetar med samhällsplanering i vår organisation.

Nu har Heby kommun ett kulturmiljöprogram som ger oss kunskap om vår rika historia och fungerar som ett underlag till dem som arbetar med detalj- och översiktsplanering och bygglovsärenden inom kommunen. Kulturmiljöprogrammet omfattar såväl kommunens landsbygd som våra tätorter och är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen. Under arbetets gång har allmänheten också getts möjlighet att komma med inspel och synpunkter på innehållet.

– Det är första gången som vi har ett så här heltäckande material av den här typen. Programmet lyfter fram den viktigaste kulturhistoriska bebyggelsen men också generella teman som industri, handel, stationssamhällen, sockencentra och fornlämningar. Nu har vi ett tillgängligt underlag som hjälper oss att ta hand om våra kulturmiljöer, minimera risker och följa gällande lagstiftning, säger Erik Mörtsell som är översiktsplanerare i Heby kommun.

Ny kunskap om våra tätorter

Sedan 1980-talet finns ett kulturminnesvårdsprogram som beskriver landsbygdens kulturhistoriska värden. Det som uppmärksammades på vår landsbygd då uppmärksammas också nu i kulturmiljöprogrammet. Kartläggningen av våra tätorter ger däremot helt ny kunskap som ger oss värdefulla insikter i vårt arbete med att utveckla orterna. Det ger också kommuninvånarna möjlighet att berätta om och vara stolta över sin kulturhistoria.

– Det här var ju ett arbete som startade redan 2019 med diskussioner mellan oss och kultur- och fritidsenheten. Vi såg att det är viktigt på många olika plan att få kunskap om vilka värden vi har och vilken historia vi bär på, säger Erik.

Länsstyrelsen väldigt positiva

En förutsättning för Heby kommun att kunna ta fram ett kulturmiljöprogram i samarbete med Upplandsmuseet är den finansiering som Länsstyrelsen står för. Länsstyrelsen var tidigt väldigt positiva till Heby kommuns initiativ och beviljade stöd under våren 2020. Därefter har Heby kommun och Upplandsmuseet arbetat med framtagandet av programmet som blev helt färdigt under 2022.

Presentation via digital kommunkarta på webben

Kulturmiljöprogrammet presenteras via kommunens digitala webbkarta vilket Heby kommun är ensamma om i länet än så länge. Programmet är uppdelat utefter ort och plats där användaren lätt kan se via kartan vilket område som programmet beskriver.

– Det blir väldigt överblickbart för användaren. Det område på kartan som du klickar på blir markerat och delarna är också färgkodade för att göra det lättare att se, säger Kristine Järling som är karttekniker i Heby kommun.

Du hittar kulturmiljöprogrammet via kommunens digitala webbkarta. Programmet är uppdelat utefter ort och plats där du lätt kan se via kartan vilket område som programmet beskriver.

Zooma dig fram i kartan, klicka på olika områden och få information om det markerade området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord