Inbjudan till Granskning DP 396 Verksamhetsmark Harbo

Planens syfte

Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen den 22 september 2020 (KS § 167). Planförslaget DP 396 syftar till att i enlighet med kommunensöversiktsplan, utveckla området till ett verksamhetsområde. Verksamheter som idag ligger i ortens centrala delar ska enligt översiktsplanens viljeyttring på sikt flyttas. På så sätt främjas en bättre placering för befintliga och nytillkomna verksamheter. Att möjliggöra verksamhetsmark i tätortens utkant såsom utreds i detta planförslag, DP 396, är ett led i detta. Strävan är att kunna möjliggöra för mellan två till fem fastigheter för verksamhetsändamål.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen avviker inte mot översiktsplanen.

Granskning

Granskningstiden är perioden 2024-02-08 – 2024-02-28 (3 veckor).

Skriftliga Synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller till information@heby.se.

Yttrande ska ha inkommit senast den 28 februari 2024.

Inbjudan till granskning har skickats till remissinstanser samt kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla.

Till planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning samt utförda utredningar. Länk till annan webbplats.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024
Sidan publicerad av:
Jessika Torneport