MEDDELANDE OM LAGAKRAFTVUNNEN PLAN

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog den 26 september 2023 detaljplan för Hov 48:1 och del av sjukhustomten 1:1, DP 410 (KF § 83).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (7127-2023). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 10 oktober 2023 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 24 oktober 2023.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datumet planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN, HEBY KOMMUN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin