Underrättelse granskning Dpä 408 Brandmannen 1 och 2

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Brandmannen 1 & 2. Detaljplaneändringen har varit föremål för samråd under tiden 2023-05-23 till 2023-06-20. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har förvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera planförslaget och ta ut det på granskning enligt Kommunstyrelsens delegationsordning nr 10.2.

Granskningtid: 2023-10-11 - 2023-11-01

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Yttrande

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 1 november 2023.
Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom denna underrättelse, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse finns tillgängliga på sidan för detaljplan Dpä 408 Brandmannen 1 och 2

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord